Obec Rovensko
Rovensko

Výroční členská schůze a Valná hromada

Výroční členská schůze a Valná hromada

DVĚ VÝZNAMNÉ MYSLIVECKÉ AKCE NA ZÁBŘEŽSKU BĚHEM JEDNOHO TÝDNE VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHUZE MS „VLČÍ DOLY“ ZÁBŘEH


V mysliveckém sdružení „Vlčí doly“ Zábřeh se uskutečnila dne 27. ledna 2012 v prostorách kulturního domu ve Vyšehoří výroční členská schůze. Tato akce měla jako již tradičně spíše reprezentační a slavnostní charakter a byla spojena také se společenským programem a proto byli přizváni i rodinní příslušníci členů, výbor honebního společenstva a další hosté.
Hlavním bodem programu byla hodnotící zpráva přednesená předsedou sdružení ing.
Divišem Vladimírem st.. Hned v úvodu všichni členové zpozorněli, když bylo zmíněno téma :
„Konec desetileté smlouvy s honebním společenstvem – co dál?“ Předseda mysliveckého sdružení zhodnotil stávající spolupráci s výborem honebního společenstva „Zábřežsko“ jako velice dobrou. Starosta honebního společenstva je pravidelně zván na výborové a členské schůze MS, takže je průběžně seznamován s celkovou činností sdružení a může se také aktivně zapojovat do diskuse, příp. připomínkovat některé body, týkající se zejména početních stavů zvěře, způsobu jejího přikrmování nebo vzniklých škod způsobených zvěří.
Členové s úlevou vyslechli, že výbor honebního společenstva kladně reagoval na žádost mysliveckého sdružení o uzavření „Smlouvy o nájmu honitby“ na dalších 10 let se zhruba stejnými podmínkami.
Další hodnocení se již týkalo vlastní činnosti mysliveckého sdružení v roce 2011, kde bylo konstatováno, že vytyčené plánované úkoly byly v naprosté většině splněny včetně finančního plánu i plánu odlovu. Poděkování bylo zvláště vysloveno členům zabývajícím se zajišťováním krmiva, odchovem kachen a bažantů, ale také zodpovědným odlovem
směřujícím k naplnění plánu lovu zvěře. Oceněni byli také držitelé lovecky upotřebitelných
psů, bez kterých nelze mysliveckou činnost provozovat. Kriticky se předseda vyslovil
k opakované nižší účasti některých členů na honech, brigádách a vlastních akcích
organizovaných sdružením. Upozornil také na alarmující stoupající počty zvěře uhynulé na
silnicích a zdůraznil nutnost zvýšení pozornosti na instalování pachových ohradníků, zábran a ost.
Závěrem předseda sdružení nastínil rozhodující body činnosti pro rok 2012 a vyjádřil
přesvědčení, že budou splněny stejně kvalitně jako v roce předchozím a oficiální část výroční členské schůze ukončil.
Poté následovala společenská část, která započala výbornou zvěřinovou večeří, osvěžením připravenými nápoji dle chuti každého účastníka, ale také příjemným posezením při hudbě a uplatnili se také Ti tancechtiví s předvedením tanečních kreací na parketu. Nejvíce času však bylo věnováno sdílení mysliveckých a loveckých zážitků, došlo i na mysliveckou latinu.


VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA „ZÁBŘEŽSKO.“

Dne 3. února 2012 proběhla v prostorách kulturního domu ve Vyšehoří valná hromada
Honebního společenstva „Zábřežsko.“ Dle uzavřené smlouvy organizačně i finančně tuto akci zajišťovalo Myslivecké sdružení „Vlčí doly“ Zábřeh včetně poskytnutí občerstvení zúčastněným členům honebního společenstva.
Nosným bodem jednání bylo přednesení výroční zprávy starostou honebního
společenstva panem Jaroslavem Hajtmarem. Ten ve své zprávě ocenil výbornou spolupráci s Mysliveckým sdružením „Vlčí doly“ Zábřeh a to jak v oblasti péče o honitbu, zvěř, tak také pomoc při registraci členů a pronajímaných pozemků pomocí speciálního počítačového programu zakoupeného myslivci i odbornou pomoc při zpracování účetnictví. Vyzdvihl to, že se může zúčastňovat všech výborových a členských schůzí mysliveckého sdružení a sdělil, že jeho připomínky byly vždy řádně projednány a realizovány ve prospěch honebního společenstva. Zejména se to týkalo upřesňování skutečného počtu zvěře v honitbě, mimořádného odlovu z důvodu škod na plodinách, kvality zimního přikrmování zvěře i pomoci při obnově poškozených dřevin jejich novou výsadbou a ost.
Dále seznámil přítomné, že se blíží konec desetiletého období uzavřené nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružením „Vlčí doly“ Zábřeh a že bylo nutné rozhodnout, jak dál. Vyslovil stanovisko výboru honebního společenstva, že vzhledem ke kvalitní spolupráci se stávajícím mysliveckým sdružením není důvod neuzavřít v souladu s článkem 6 Stanov honebního společenstva novou smlouvu na období od 1.4.2013 do 31.3.2023 opět s tímto subjektem, k čemuž nebyly ze strany přítomných členů honebního společenstva vzneseny připomínky.
V diskusi se členové honebního společenstva zajímali o prevenci škod na pozemcích
v honitbě způsobených provozem čtyřkolek, terénních aut a motocyklů. S povděkem
vyslechli informaci předsedy mysliveckého sdružení, že byla dohodnuta spolupráce s Policií ČR v této záležitosti, která ihned po nahlášení události bude jednat. Další otázky se týkaly plnění plánu odlovu, škod způsobovaných zvěří a jeden dotaz se týkal možnosti úpravy finanční výše nájemného. Všechny dotazy byly řádně vysvětleny přítomnými zástupci mysliveckého sdružení. V závěru diskuse vystoupil předseda Mysliveckého sdružení „Vlčí doly“ ing. Diviš Vladimír st., který všem členům honebního společenstva poděkoval za pronájem pozemků, umožňující vytvoření honitby a provozování výkonu práva myslivosti.
Ocenil vzájemnou pomoc a spolupráci a vyslovil přesvědčení a příslib, že toto bude úspěšně pokračovat i v dalším období.
Celý průběh valné hromady dozorovala také státní notářka, která nevznesla žádné
připomínky. Po skončení oficiální části valné hromady a konzumaci výborného zvěřinového guláše pokračovali členové honebního společenstva v neformální diskusi se zástupci mysliveckého sdružení „Vlčí doly“ Zábřeh, kteří ochotně vysvětlovali nadnesené problémy.
Vše bylo zakončeno v přátelské a družné atmosféře.
Text a snímky : Ing. Rostislav Bezděk
789 01 Rovensko 204
Tel.: 777876502
e-mail: rostarb@seznam.cz

Datum vložení: 8. 2. 2012 15:40
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:47

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2022  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři