Obec Rovensko
Rovensko

Kanalizace splašková

Žádám občany o respektování zákazu vhazování  vlhčených ubrousků a hygienických potřeb (vložky a tampony) do splaškové kanalizace. Vlhčené ubrousky nelze roztrhat a ucpávají čerpadla (za posladních sedum dnů 3x)!!!

Děkuji všem za zodpovědný přístup k této skutečnosti.

25.8.2014                                                                    Josef Šincl, starosta

Ucpané čerpadloVlhčené ubrousky v česle1

Upozorňuji,  od 1.7.2013 je stávající směsná kanalizace převedena na dešťovou a platí zákaz do ní vypuštět splaškové vody.Splaškové vody je možné vypoušťět pouza do nově zbudované sítě splaškové kanalizace obce Rovensko.

Dne 14.1.2014       Josef Šincl, starosta.

 

Žádám majitele nemovitostí, které doposud nejsou připojeny na splaškovnou kanalizaci o realizaci napojení.

Majitel je povinen oznámit na OÚ Rovensko termín realizace přípojky a zažádat o kontrolu vlastního napojení (před zahrnutím potrubí), kterému předchází odborná likvidace vod ze septiků (žump). Následně bude sepsána smlouva o odběru odpadních vod. 

Dne 24.6.2013       Josef Šincl, starosta.

Schvalovací doložka kanalizačního řádu obce Rovensko

Kanalizační řád oddílné stokové sítě Rovensko

Vážení občané,

oznamuji a upozorňuji na dodržení stanovených podmínek připojování nemovitostí na hlavní kanalizační řád splaškové kanalizace obce Rovensko.

 

1) Vyvezení obsahu septiků a žump na ČOV.

2) Kontrolu provedení napojení kanalizace pověřenou osobou obce Rovensko a sepsání Protokolu o kontrole domovní přípojky.

3) Podpis smlouvy o odběru odpadních vod mezi obcí Rovensko a majitelem nemovitosti.

Dne 26.3.2013                                               Josef Šincl, starosta obce.

 

Způsob realiace domovních přípojek - před zasypáním, podléhá kontrole pověřených pracovníků obce Rovensko a je nutný zápis do "Protokolu o provedení domovní přípojky." zde ke stažení  K podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod s majitelem napojené nemovitosti na hlavní řád splaškové kanalizace obce Rovensko je nutné doložit doklad o likvidaci odpadních vod ze septiku (žumpy) na ČOV.

 

Dne 7.7.2012                                      Josef Šincl, starosta obce..

  

Prosím všechny občany obce o toleranci, ohleduplnost a trpělivost při možných, zejména dopravních komplikacích spojených s výstavbou kanalizační sítě v obci.

Upozorňuji a vyzývám majitele nemovitostí při provádění výkopových prací v blizkosti Vaší nemovitosti ke komunikaci s pracovníky realizační firmy  k detailnímu určení a vzájemnému odsouhlasení místa a hloubky napojení domovní kanalizační přípojky do hlavního řádu kanalizační sítě !!!!
Pozdější změny budou obtížné a náklady s tím spojené ponese žadatel!

 V Rovensku dne 20.7.2012                                    Josef Šincl, starosta obce

                                                                                                                                  

Kanalizace splašková a přečerpávací stanice Rovensko

Celkové výdaje na projekt:       61.905.488,- Kč

  dotace Fond soudružnosti - EU:  45.099.610,- Kč

  dotace SFŽP:                              2.652.918,- Kč

  půjčka SFŽP:                              4.244.669,- Kč

Délka nových kanalizačních sítí:    9.864 m

Zahájení prací: 1.10.2011

Kolaudace hlavního gravitačního a výtlačného řádu do 31.10.2012

Zhotovitel stavby: FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1150/1, 787 92  Šumperk

       Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Konečný

       Stavbyvedoucí: Ondřej Komínek

       Mistr: František Navrátil

Technický dozor investora: IREA, s.r.o., Mánesova 17, 787 01  Šumperk

       Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Stojaník

Situace výkres gravitační kanalizace 2

Situace výkres gravitační kanalizace 1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2023  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři