Obec Rovensko
Rovensko

Přehlídka trofejí únor 2012

Přehlídka trofejí únor 2012

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZE ZÁBŘEŽSKA A MOHELNICKA


Okresní myslivecký spolek Šumperk společně s příslušnými orgány státní správy uspořádal ve dnech 18. a 19. února 2012 chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté a dravé zvěře ulovené v průběhu předchozího roku. Hlavním posláním této přehlídky bylo zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odlovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosahování kvalitních trofejí. Kolekce trofejí z jedné honitby dokládá úroveň mysliveckého hospodaření daného držitele či uživatele honitby. Zároveň je také vyjádřením vztahu mezi mysliveckou péčí o zvěř a vlivem změn okolní krajiny na zvěř, ale i o vztahu mezi početními stavy zvěře a úživností dané honitby.
Vlastním uspořádáním přehlídky bylo již tradičně pověřeno Myslivecké sdružení Vlčí doly Zábřeh, které celou akci zrealizovalo v kulturním domě v obci Vyšehoří. Po celý víkend tak mohli návštěvníci na speciálních panelech vidět trofeje zvěře srnčí, černé, daňčí, mufloní, jelena lesního a siky, ale i šelem – lišky a jezevce, které byly pro větší přehlednost rozděleny a označeny podle jednotlivých honiteb. Na čelním panelu byly umístěny nejsilnější trofeje zvěře ulovené v této oblasti v roce 2011.
Největší pozornost vzbuzoval kvalitou vystavených trofejí panel z oblasti chovu daňka skvrnitého „Klopinská.“
Celkem mohli účastníci přehlídky shlédnout 714 trofejí, z toho 378 srnců obecných, 264 prasat divokých, 29 daňků skvrnitých, 18 jelenů sika, 7 muflonů, 4 jeleny lesní, 8 lišek obecných a 6 jezevců lesních. Hodnocení trofejí prováděla v neveřejné části 11 členná komise odborníků pro jednotlivé druhy zvěře v souladu s hodnotitelskými metodami CIC. Výsledkem hodnocení bylo udělení zelené značky za správně provedený odlov, ale v některých případech (v malém počtu – 37 případů)
i červené barvy za nesprávně provedený odlov. U nejsilnějších trofejí bylo provedeno bodové ohodnocení – zlaté medaile byly přiděleny 1 jelenovi sika a 1 lišce, stříbrné medaile – 1 daňkovi, 1 srnci, 1 muflonovi, 3 liškám a 1 jezevci, bronzové medaile – 1 jelenovi sika, 1 daňkovi, 1 srnci, 1 muflonovi, 1 praseti divokému, 2 liškám a 2 jezevcům. V nové přehlednější verzi byl zpracován katalog s konkrétním hodnocením předložených trofejí, který umožňoval perfektní přehled
vystavených exponátů.
V průběhu akce vystoupil předseda Myslivecké komise ČMMJ a zároveň předseda OMS ČMMJ Šumperk ing. Diviš Vladimír st.,v jehož proslovu zazněly následující premisy :
- Název chovatelská přehlídka vyjadřuje, že hlavním posláním myslivců je zvěř chovat. Loví převážně jen „příchovky“ a pečují i o ty druhy zvěře, které z důvodu kritického úbytku téměř nebo vůbec neloví (např. koroptev, vzácné druhy kachen, ale v některých oblastech i zajíc - a ost.).
- Myslivci jsou již několik století zákonnými ochránci přírody a na svou vykonanou práci mohou být hrdi. Uvažovali ekologicky již v době, kdy slovo „ekologie“ nebylo ještě známo.
Věděli, že musí chránit zvěři její přirozené prostředí, pokud chtějí, aby všechny druhy zvěře byly navzdory hospodářským zájmům člověka zachovány. Nutno však konstatovat, že ne vždy se to podařilo. Pokud ale některé druhy vymizely, bylo snahou myslivců je nahradit druhy např. i z jiných zemí (viz daněk, muflon, kamzík, bažant, králík divoký a další). Stejně nebezpečné jako vymizení jednoho druhu je však i přemnožení jiného. Zde plní myslivci, mimo jiné, funkci regulátora přírodní rovnováhy. V současnosti se jedná o přemnožená divoká prasata, lišky, kuny skalní a ost.
- Zvěř je přírodním bohatstvím státu a tudíž v určitém právním smyslu patří jako kulturně přírodní dědictví nám všem, proto také myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví.
- Zvěř lze v krajině považovat za obnovitelný zdroj nemalých materiálních, kulturních
- a estetických hodnot. Stručně řečeno „kde jsou myslivci – tam je i zvěř.“ Myslivost není jen zálibou v lovu – myslivost je životní styl naplněný spoustou práce pro zvěř a její životní prostředí, které s ní sdílíme.
Součástí přehlídky byl také doprovodný program – odborné přednášky o úrovni a kvalitě zvěře v dané oblasti, speciální přednáška pro adepty s praktickými ukázkami – vše prokládáno živými vstupy troubení tria na lesní rohy. Tradičním zpestřením výstavy byl i prodej zbraní s příslušenstvím, mysliveckých oděvů a doplňků, čehož využívali nejen myslivci, ale i běžní návštěvníci. Celá řada pochvalných výroků zazněla na výbornou kvalitu myslivecké kuchyně. Pro návštěvníky bylo připraveno více než 1 350 porcí zvěřinových specialit, které byly hosty konzumovány nejen v prostorách výstavy, ale v kastrůlcích a jídlonosičích byly odnášeny i do jejich domácností.
Celá akce byla již tradičně připravena s velikou pečlivostí a oslovila mysliveckou i laickou veřejnost. Myslivci na Zábřežsku opět ukázali, že jsou schopni zorganizovat zajímavou akci, seznamující širokou veřejnost s vysoce odbornou činností myslivců, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost – více než 800 spokojených účastníků. Všichni pořadatelé si zaslouží za uspořádání chovatelské přehlídky trofejí v bezchybném provedení veliký dík.
Text a snímky : Ing. Rostislav BEZDĚK
789 01 ROVENSKO 204
tel.: 777876502
e-mail : rostarb@seznam.cz

Datum vložení: 20. 2. 2012 13:42
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:47

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2022  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři