Rovensko - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky hrazené obci

Poplatek ze psů

dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa       100,- Kč,

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč.

Poplatek se hradí za daný kalendářní rok se splatností k 30.4.

Poplatek za  odpady

dle Obecně závazné vyhlášky   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(1)     Sazba poplatku pro poplatníka  činí 640,- Kč na rok 2024 .

 

Poplatek pro poplatníka   je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.10. příslušného kalendářního roku.

 

Cena za vodné

Cena vodného je stanovena od 1.4.2023 do 31.3.2024 na 49,-Kč/m3

Poplatek pro poplatníka je splatný ve 2 splátkách, vždy nejpozději do 31.10 a 30.4. vyměřený dle skutečné spotřeby  (opis stavu vodoměru provádí pracovník obce Rovensko vždy koncem měsíce září a koncem měsíce března).

 

Cena za stočné

Cena stočného je stanovena od 1.1.2024 do 31.12.2024  na 2.150,- Kč/osobu/rok.

(35 m3/osobu/rok x 61,43 Kč cena včetně DPH).

Stočné se počítá za osoby skutečně žijící v dané nemovitosti.

Poplatek pro poplatníka je splatný ve 2 splátkách, vždy nejpozději do 31.10 a 30.4. vyměřený dle směrných čísel.

 

Vyúčtování poplatků je občanům v obci předáno do poštovních schránek  vždy  2 týdny  před koncem doby splatnosti.

Domesová Pavlína
referent OÚ