Obec Rovensko
Rovensko

Přehlídka trofejí únor 2015

Přehlídka trofejí únor 2015

Úspěšná chovatelská přehlídka trofejí na Zábřežsku a Mohelnicku

     Traduje se již mnoho let, že v počátku nového roku organizuje z pověření Okresního mysliveckého spolku v Šumperku a příslušných orgánů místní správy Myslivecké sdružení Vlčí doly Zábřeh chovatelskou přehlídku trofejí ulovené spárkaté a dravé zvěře v předchozím roce. Stejně tak tomu bylo i ve víkendových dnech 21. a 22. února 2015 v kulturním domě ve Vyšehoří na okrese Šumperk, kde během soboty a neděle mohly návštěvníci na panelech vidět trofeje zvěře srnčí, černé, daňčí, jelena evropského a siky, ale i šelem – lišky a jezevce. Pro větší přehlednost byly trofeje rozděleny a označeny podle jednotlivých honiteb. Na čelním panelu byly umístěny nejsilnější trofeje všech zastoupených druhů zvěře ulovených v této oblasti v roce 2014, kde návštěvníci obdivovali zejména jejich sílu a kvalitu včetně medailových trofejí. Značnou pozornost vzbuzovaly kvalitou vystavených trofejí panely z oblasti chovu daňka evropského – Klopinská.

     Celkem mohli účastníci přehlídky shlédnout 839 trofejí, z toho 350 srnců obecných, 411 prasat divokých, 26 daňků skvrnitých, 28 jelenů sika,  6 muflonů, 5 jelenů evropských, 11 lišek obecných a 2 jezevce lesní. Hodnocení kvality jednotlivých trofejí prováděla v neveřejné části desetičlenná komise odborníků pro jednotlivé druhy zvěře v souladu s hodnotitelskými kritérii C.I.C. Výsledkem hodnocení bylo udělení zelené značky za správně provedený odlov, modré značky za odlov provedený na rozhraní chovnosti, ale v 35 případech (tj. 4,2%) i červené barvy za nesprávně provedený odlov. U nejsilnějších trofejí bylo provedeno bodové ohodnocení – zlaté medaile byly přiděleny 1 daňkovi skvrnitému a 3 liškám obecným; stříbrné medaile – 1 daňkovi skvrnitému, 1 muflonovi, 1 praseti divokému a 5 liškám obecným; bronzové medaile – 1 daňkovi skvrnitému a 2 liškám obecným. Pro veřejnost byl jako obvykle zpracován přehledný katalog s konkrétním hodnocením všech vystavených trofejí.

     Hlavním posláním této přehlídky bylo zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odlovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosahování kvalitních trofejí. Kolekce trofejí z dané honitby nejlépe vyjadřuje úroveň mysliveckého hospodaření konkrétního držitele či uživatele honitby. Zároveň je také vyjádřením vztahu mezi mysliveckou péčí o zvěř a vlivem změn okolní krajiny na zvěř, ale i o vztahu mezi početními stavy zvěře a úživností dané honitby. Každoročně lze také pozorovat zvýšení kvality trofejí z honiteb, kde je spárkaté zvěři opakovaně předkládáno medikované krmivo doplněné i minerály.

     Celá akce byla provázena odbornými vystoupeními zejména předsedy Myslivecké komise ČMMJ a zároveň předsedy OMS Šumperk Ing. Vladimíra Diviše st., v jehož proslovu dominovala následující témata :

  • Hodnocení výsledků dlouhodobé odborné práce mysliveckých subjektů v problematice chovu zvěře a dokumentace dosažených chovatelských výsledků.

  • Zvěř je přírodním bohatstvím státu a tudíž v určitém právním smyslu patří jako kulturně přírodní dědictví nám všem a proto také byla myslivost zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví.

  • Výstava trofejí ulovené zvěře není jen „přehlídkou kostí zvěře“, jak to nazývají odpůrci myslivosti. Trofeje jsou důležitým anatomickým, morfologickým, fyziologickým, biologickým i ekologickým materiálem o genetickém a zdravotním stavu zvěře a hlavně o myslivecké péči o zvěř.

  • Nutnost časové stabilizace při hodnocení medailových trofejí v rámci metod C.I.C.

  • Česká myslivost není jen záliba v lovu – myslivost je životní styl, naplněný spoustou práce pro zvěř a její životní prostředí.

     Speciální přednášku pro adepty myslivosti včetně doložení praktickými ukázkami přednesl myslivecký hospodář sdružení ing. Vladimír Diviš ml., kterému pozorně naslouchalo cca 20 uchazečů, kteří toto uvítali před blížícími se závěrečnými zkouškami.

     Tradičním zpestřením výstavy byl i prodej mysliveckého ošacení a doplňků, čehož využili nejen myslivci, ale i ostatní účastníci přehlídky. Pro návštěvníky bylo připraveno více jak 1000 porcí zvěřinových specialit, které byly hosty konzumovány nejen v prostorách výstavy, ale i v jídlonosičích odnášeny do jejich domácností, což se již stalo tradicí.

     Tak, jak se již stalo pravidlem – i letošní chovatelská přehlídka trofejí byla perfektně připravena a oslovila mysliveckou i laickou veřejnost. Byla také místem setkání přátel v zeleném se zajímavými diskuzemi o loveckých zážitcích, české myslivosti, ale také zdrojem poučení pro širokou nemysliveckou veřejnost, o čemž svědčí i účast téměř tisícovky spokojených návštěvníků. Závěrem je nutnost vyslovit upřímný dík pořadatelům z Mysliveckého sdružení Vlčí doly Zábřeh za dobrou reprezentaci české myslivosti v působnosti jejich regionu.

 

Text a snímky : Ing. Rostislav Bezděk

                           78901 Rovensko 204

                            tel.: 777876502

                            e-mail : rostarb@seznam.cz

Datum vložení: 24. 2. 2015 7:59
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:51

Dotace - Olomoucký kraj

Logo Olomoucký kraj
Olomoucký kraj   v roce 2022  poskytl dotaci  JSDH Rovensko na nákup věcného vybavení.
Název akce: pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Rovensko.

Dotace - ZŠ Rovensko

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

5.1a Energetické úspory v budově školy

5.1a Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

5.1b Energetické úspory v budově školy

5.1b Energetické úspory v budově školy

"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Logo Olomoucký kraj

Logo

Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."

Bezpečné grilování

Partneři